This page was exported from nalènt... [ http://www.diaolin.com/wordpress ]
Export date: Sun Apr 14 1:58:56 2024 / +0000 GMT

gèmoi...g'ài sèmpro vargót che camina

dré 'i mè paši,

sqoàsi tacà 'i calcàgni,

come 'n calzét a sbrindolon

tirà dré a strózech,

e pò 'l se scònde cèt

dedré 'n cantón,

putàt che giùga, a scòndiléoro,

provàndo a córer se le gambe le me slìzega,

fermarse 'n lònga e pò, sparìr, soliènt de nòt.

E 'l se stiróna

qoànde 'l sol el ciùta tébi

ma 'l fà babào, se 'n ciél na nùgola se pòlsa,

de  dent 'n de 'l lèt

qoànche me smòrzo la basùr

rèsto lì sol,

come che nó 'l ghe fuš mai stà,

lasando i sògni che 'l paréš,

sol che i fuš mèi,

scondùdi da qoél stròf

che par sia ombrìa

Giuliano

Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com