This page was exported from nalènt... [ http://www.diaolin.com/wordpress ]
Export date: Mon Apr 15 22:01:48 2024 / +0000 GMT

montagne...montagne rösa pàlido

a 'mpituràrme 'l cör

e cime 'nfioramàde

da 'n bèl slusór de néo

salade rógie ai oci

pensar giornade vöide

ma 'n sbrèc' davèrge 'l ciel

dal sol caréza tébia

l'èi gialda néta, tèndra

gh'è 'n fior lilà che ciùta

e ciašche séche 'ntorn

giàga par 'n oselét

pò 'l cròz che 'l cròda 'mpè

sfondà 'n de 'l lac' de arzènt

coi pèi toncadi 'n font

al fresc' dal sol che stìza

'na truta la me varda

come che fuša 'n ors

dré 'n saš a scòndiléoro

'ndé 'n slinc' pù 'mprèša sguèlta

el bróa de 'n viver dolc'

quel formigàr che sbrìgola

tut qoànt che tase cèt

cošìn a 'n sogno vér

qoél vert e azùr slusènt

pašion, brèghel de vita

laša 'n sfrizon che slànega

cavic' 'nfrizà 'ndel pèt

rèsta 'mbusà par ultim

quel fior našù spavènt

lagrima al sòn che arìva

soliènt sul sgrèben, ért

Giuliano

Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com